Uživatelé domova, opatrovníci, příbuzní uživatelů, nebo v zájmu uživatele jakýkoliv občan, mají právo si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.

 

Ústní stížnost

Je podána osobně nebo telefonicky. Se stížností je možno obrátit se na jakéhokoliv pracovníka domova, který je povinen tuto stížnost zapsat do knihy stížností. Kopie zápisu je poskytnuta stěžovateli a stížnost předložena vedení domova.

 

Písemná stížnost

Stěžovatel předá sepsanou stížnost jakémukoliv pracovníkovi domova. Pracovník je povinen tuto stížnost zaevidovat do knihy stížností a předložit vedení domova. Stěžovatel pošle stížnost na adresu: Vital life z.s., Trhanov 139, 345 33 Trhanov. Vedení domova přijatou stížnost zaeviduje do knihy stížností.

 

Stížnost elektronickou poštou

Stěžovatel může poslat stížnost na adresu: vitallife@centrum.cz. Vedení domova přijatou stížnost vytiskne a zaeviduje do knihy stížností.

 

Anonymní stížnost

K podávání anonymních stížností je určena schránka na stížnosti, která je umístěna v domově v prostorách knihovny. Schránka je jednou za měsíc vybírána vedením domova. Vedení domova takto přijatou stížnost zaeviduje do knihy stížností. Anonymní stížnost je možné podat i elektronicky nebo zasláním na adresu domova. Anonymními stížnostmi se vedení domova zabývá stejně jako stížnostmi u kterých je stěžovatel znám.

 

Lhůta k vyřízení stížnosti činí nejdéle 30 dnů od jejího přijetí. 

Odpověď na stížnost je vždy písemnou formou. Odpověď na anonymní stížnost je vyvěšena v domově na informační nástěnce u vchodu do domova. Stěžovatel se může v případě zájmu podání stížnosti obrátit na kteréhokoliv pracovníka domova, který mu poskytne informace, podporu a pomoc při podávání stížnosti.

 

Stěžovatel si může podat stížnost k vyšším instancím:

Odbor sociálních věcí – Městský úřad Domažlice, Odbor sociálních věcí – Magistrát hl. města Prahy, Veřejný ochránce práv, Kancelář prezidenta.