Informace je možné získat:

  • telefonicky na čísle: 724 296 157,

  • elektronickou poštou:Vitallife@centrum.cz,

  • poštou na adrese: Vital life z.s., Trhanov 139, 34533 Trhanov

  • osobní schůzkou s vedením domova

  • Datová schránka 4dztg6h

Osoby účastnící je jednání

Za domov se zájemci o službu jedná vždy vedení domova Vital life, dále sociální pracovník. Zájemce jedná osobně, s doprovodem rodinných příslušníků, v zastoupení pověřených rodinných příslušníků nebo v zastoupení zákonného zástupce.

Místo jednání

Jednání probíhá v domově Vital life. Po domluvě se zájemcem je možné místo jednání přizpůsobit potřebám zájemce. Jednání se zájemcem o službu lze dle potřeby rozdělit na více schůzek.

Pracovní postup při jednání se zájemcem o sociální službu

Vedení domova a sociální pracovník představí sebe i organizaci, informuje zájemce o nabízené sociální službě a o její podobě a rozsahu a snaží zodpovědět všechny otázky týkající se poskytované sociální služby. Zájemci jsou vysvětleny všechny body Domácího řádu Domova Vital life. Domov si zájemce v doprovodu vedoucího pracovníka prohlédne a seznámí se s provozem. Zájemce je vedením domova informován o výši úhrady za poskytované sociální služby. Úhrada za poskytované sociální služby zahrnuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Zájemci je poskytnut přiměřený prostor pro vyjasnění a vyjádření názorů, požadavků a cílů. Vedení domova nebo sociální pracovník poskytují podporu při definici osobních cílů. Na základě dohodnutého osobního cíle se odvíjí skladba a rozsah poskytovaných služeb. Rozsah poskytovaných služeb je dán schopnostmi, možnostmi a přáními uživatele a možnostmi služby.

Dále vedení seznámí zájemce se smlouvou o poskytování sociální služby a se všemi povinnostmi, které pro něj ze smlouvy vyplývají, včetně podmínek a způsobu poskytování služby.

Potřebné

Dokumenty

Žádost o umístění

Ceník služeb

Vyjádření lékaře