Pro koho jsme zde:

Domov se zvláštním režimem Vital life je určen osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

 

Služby domova Vital life jsou určeny osobám ve věku:

Mladší dospělí – 55 – 64 let

Mladší senioři – 65 – 80 let

Starší senioři – nad 80 let

 

Bez rozdílu pohlaví, rasy a náboženství. Uživatelé služby mohou být občany České republiky, ale také Spolkové republiky Německo nebo jiných zemí EU.

 

Okolnosti vylučující přijetí osoby do domova:

· domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb

· domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby o kterou osoba žádá

· zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis

· osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

· zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

· osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy